+48459568844

UMOWA UŻYTKOWNIKA SERWISU WEST PARCEL

Obowiązuje dla wszystkich użytkowników od 1 listopada 2022 r.

CZĘŚĆ 1: POSTANOWIENIA OGÓLNE

West Parcel - projekt firmy Western Bid (dalej "West Parcel", "WP", "Firma", "my", "nam" i "nasze") świadczy usługi stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie i w określonych terminach, zgodnie z obowiązującym prawem. Ty lub Użytkownik (dalej "użytkownik", "Użytkownicy", "Ty " i "Twój") to osoba fizyczna lub prawna, która staje się użytkownikiem usług West Parcel.
Niniejsza Umowa jest prawnie wiążącą umową między Tobą a Firmą i reguluje świadczenie usług Firmy oraz powiązanych produktów i usług dostępnych za pośrednictwem Firmy. Korzystanie przez Ciebie z jakichkolwiek usług, służb lub funkcji Firmy, w szczególności funkcji serwisu www.westparcel.pl i westparcel.systems (dalej - "Strona internetowa") oznacza bezwarunkową akceptację niniejszej Umowy (dalej - "Umowa", "Oferta", "Umowa Użytkownika serwisu", "Umowa" ). Zgadzasz się, że niniejsza Umowa jest równoznaczna z pisemną umową między Użytkownikiem a Firmą. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy w całości lub w części, prosimy natychmiast o zaprzestanie korzystania z usług Firmy i korzystania ze Strony internetowej.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub przeglądania niniejszej Umowy użytkownika według własnego uznania i w dowolnym momencie. Każda zmiana i/lub aktualizacja wchodzi w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Firmy. Korzystanie ze strony internetowej po wprowadzeniu zmian i uzupełnień oznacza zgodę Użytkownika na takie zmiany i uzupełnienia. Akceptując niniejszą Umowę, zgadzasz się również, że korzystanie ze stron internetowych i usług partnerów Firmy podlega przepisom i warunkom zamieszczonym na ich stronach internetowych, w określonych przez nich terminach i ustalonych przez nich kosztach.
Użytkownik zobowiązuje się przed rozpoczęciem korzystania z usług Firmy przeczytać, zaakceptować i wyrazić zgodę na wszystkie warunki niniejszej Umowy, a także wszystkie inne zasady i dokumenty zamieszczone na stronie lub pod linkiem.
Wszystkie logo, produkty i usługi opisane na tej stronie są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy lub jej partnerów i nie mogą być kopiowane, imitowane ani używane w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody. Ponadto wszystkie tytuły stron, wykorzystane grafiki, ikony przycisków i skrypty serwisowe są znakami towarowymi lub tożsamością korporacyjną Firmy i nie mogą być kopiowane, imitowane ani używane w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody.

CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOT NINIEJSZEJ UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy są usługi pośrednictwa i organizacyjne w zakresie przechowywania i dostawy towarów, a także usługi transportu międzynarodowego świadczone Klientowi przez Firmę, a także realizacja przez Klienta płatności i odbioru towarów zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
Niniejsza Umowa stanowi pełną Umowę między Tobą a West Parcel dotyczącą korzystania z usług Firmy oraz wszelkich spraw bezpośrednio lub pośrednio z nimi związanych. Niniejsza Umowa zastępuje wszystkie wcześniejsze pisemne i ustne ustalenia, dokumenty i oświadczenia i może ulec zmianie dopiero po powiadomieniu firmy. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niemożliwe z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to zostanie zmienione tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia jego wykonania.
Nieprzestrzeganie przez Firmę postanowień nie powinno być traktowane jako odmowa wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej lub innej umowy. Nie możesz przenosić żadnych praw ani obowiązków, które możesz mieć na podstawie niniejszej Umowy na osoby trzecie lub strony bez uprzedniej pisemnej zgody West Parcel. Firma zastrzega sobie prawo do przeniesienia niniejszej Umowy lub jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej Umowy bez Twojej zgody.

CZĘŚĆ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Aby korzystać z usług Firmy, należy zarejestrować konto na naszej stronie internetowej. Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno konto. Usługi Firmy są dostępne tylko dla osób fizycznych lub osób prawnych, które mogą zawierać umowy, które mają pełną moc prawną zgodnie z obowiązującym prawem. Korzystanie z usług Firmy jest zabronione dla osób niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia) oraz osób wykluczonych z korzystania z naszych usług lub osób, które stanowią niedopuszczalny poziom ryzyka.
Firma nie wspiera ani nie prowadzi interesów z osobami, które są wymienione na Liście Obywateli Specjalnych Kategorii i Osób zabronionych (lista SDN) znanych lub podejrzanych terrorystów lub organizacji terrorystycznych. Uzupełniając warunki z poprzedniego akapitu, możesz założyć konto tylko wtedy, gdy nie jesteś rezydentem ani obywatelem żadnego z krajów i grup podlegających obecnie sankcjom OFAC, w tym: Birmy, Kuby, Iranu, Iraku, Libii, Korei Północnej, Syrii, Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Sudanu, Afganistanu i "Talibanu". Aktualne programy sankcji gospodarczych można znaleźć na stronie internetowej OFAC (www.ustreas.gov/ofac) lub na mapie sankcji UE (https://www.sanctionsmap.eu/#/main).
Korzystając z usług Firmy, wyrażasz zgodę na przestrzeganie międzynarodowych przepisów, regulacji, rozporządzeń i odpowiednich przepisów w zakresie transportu przesyłek międzynarodowych, w szczególności zobowiązujesz się nie przesyłać przedmiotów wymienionych w Wykazie towarów zabronionych do wysyłki, który znajduje się na naszej stronie internetowej, a także przestrzegać zasad rzetelnego i bezpiecznego pakowania przesyłek. Nieprzestrzeganie tych wymagań jest uważane za istotne naruszenie niniejszej Umowy i może być podstawą do zaprzestania świadczenia usług Użytkownikowi.
Ponosisz pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji, adresy dostawy i poprawność danych osobowych odbiorców przesyłek, a także za terminowe dostarczanie przesyłek do punktów odbioru lub adresów partnerów wskazanych przez firmę.
W przypadku jakichkolwiek problemów z towarem na dowolnym etapie wysyłki, zgadzasz się na terminowe dostarczenie nam wszystkich niezbędnych i wiarygodnych informacji o treści przesyłki. W przypadku braku innych ustaleń wszystkie zwroty przesyłek są dokonywane na warunkach określonych na naszej Stronie Internetowej lub zgodnie z warunkami świadczenia usług partnerów Firmy.
W przypadkach, gdy Firma uzna, że istnieje zagrożenie oszustwem lub ryzyko związane z relacją z danym użytkownikiem i jest dla nas niedopuszczalne, Firma ma prawo zaprzestać świadczenia usług Użytkownikowi na czas nieokreślony. W takim przypadku otrzymasz odpowiednie powiadomienie o naszych działaniach. Ponadto zgadzasz się, że Firma może wykorzystywać dowolne dane konta do wypełniania wszelkich Twoich zobowiązań wobec Firmy w dowolnym czasie i z dowolnego powodu dozwolonego przez prawo. Firma traktuje niniejszą Umowę jako Twoją zgodę na odszkodowanie na rzecz Firmy, jeżeli takie szkody zostały nam wyrządzone w wyniku Twojej działalności w warunkach niewywiązania się z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Warunki opisane w tej sekcji mogą być uzupełnione i mogą różnić się od innych warunków określonych w Umowie.

CZĘŚĆ 4. KOSZT USŁUG

Wszystkie taryfy za nasze usługi są podane w kalkulatorze na stronie internetowej www.westparcel.pl lub na Stronie Internetowej. Wszystkie obliczenia są wyświetlane i dokonywane w dolarach amerykańskich, chyba że wskazano inaczej, i mogą się zmieniać w zależności od kursu wymiany. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za terminowe opłacenie usług Firmy związanych z dostawą przesyłek, a także kosztów przewalutowania i wszelkich innych kosztów związanych z Twoimi przesyłkami.
Dostęp do korzystania z usług Firmy jest bezpłatny i odbywa się poprzez rejestrację konta osobistego przez Użytkownika i korzystanie z konta osobistego.

CZĘŚĆ 5. PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Firma nie sprzedaje ani nie wynajmuje Twoich danych osobowych stronom trzecim bez Twojej zgody. Wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie w celu świadczenia usług. Firma uważa ochronę prywatności użytkowników za najważniejszą zasadę współpracy. Przechowujemy i przetwarzamy Twoje informacje na komputerach znajdujących się w USA, które są chronione zarówno przez fizyczne, jak i techniczne urządzenia zabezpieczające. Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych użytkowników usług Firmy, a także odwiedzających Stronę Internetową. Prowadzimy również działalność w pełnej zgodności z wymogami RODO.
Musisz zalogować się na swoje konto tylko na Stronie Internetowej. Użytkownicy nie powinni korzystać z innych witryn, które różnią się od Strony Internetowej. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie lub wykorzystywanie Twoich informacji w ten sposób, prosimy o przestaniu korzystania z naszej strony internetowej i nie korzystać z usług Firmy.
Strona Internetowa gromadzi informacje o Twoim zachowaniu na naszej stronie i odwiedzinach na stronie, w celu uzyskania statystyk odwiedzin i skuteczności korzystania z witryny, kształtowania osobistego podejścia i dostosowywania naszych usług do zainteresowań każdego użytkownika. Robimy to za pomocą różnych technologii, z których jedną są pliki cookie. Najczęściej pliki cookie są wykorzystywane do oceny wydajności stron internetowych (np. do pomiaru liczby odwiedzających i długości ich pobytu na stronie), identyfikacji najciekawszych i najczęściej odwiedzanych tematów i stron, a także do ułatwienia nawigacji i korzystania z witryny, bez gromadzenia jakichkolwiek danych osobowych. Używamy plików cookie, tagów Google Remarketing, Facebook Pixel i innych technologii reklamowych, aby kierować reklamy do Ciebie zgodnie z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i preferencjami.
Firma ma nieograniczone prawo do modyfikacji, zmiany lub anulowania dowolnego postanowienia niniejszej Umowy bez Twojej zgody. Użytkownik nie może modyfikować, zmieniać ani rezygnować z jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy.

CZĘŚĆ 6. GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

Firma nie gwarantuje legalności praw własności i przydatności handlowej przedmiotów wysyłanych za pośrednictwem usług firmy. Firma nie może zagwarantować braku naruszeń praw własności intelektualnej w treści przesyłek międzynarodowych wysyłanych z wykorzystaniem usług firmy.
Firma nie gwarantuje terminów świadczenia usług, nie określa konkretnych terminów ani nie gwarantuje czasu potrzebnego na wykonanie usług, terminów transportu, zwrotu, przechowywania lub zniszczenia przesyłek międzynarodowych, terminów wykonywania jakichkolwiek obowiązków partnerów Firmy wobec Użytkowników, ponieważ usługi firmy West Parcel zależą od wielu czynników od nas niezależnych.
Zgadzasz się na naprawienie szkód, w tym uzasadnionych opłat prawnych, oraz zwolnienie West Parcel, naszych firm partnerskich, podmiotów zależnych, oddziałów, kierownictwa, agentów i pracowników z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia i żądania wniesione przez którąkolwiek ze stron na podstawie lub w związku z naruszeniem przez Ciebie niniejszej Umowy lub dokumentów zawartych w niej lub naruszeniem przez Ciebie jakichkolwiek przepisów lub praw osób trzecich dotyczących korzystania z naszych usług.
W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski, straty moralne lub reputacyjne, ani za jakiekolwiek szczególne, bezpośrednie lub uboczne szkody wynikające z lub w związku z naszą witryną, naszymi usługami lub niniejszą Umową, niezależnie od przyczyny. Odpowiedzialność Firmy jest ograniczona do rzeczywistej kwoty wyrządzonej szkody, ustalonej na podstawie kwoty wskazanej przez Klienta przy zamówieniu usługi.
Nieprzestrzeganie przez firmę któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub zaniechanie działania w związku z naruszeniem przez Ciebie niniejszej Umowy nie może być uznane za zrzeczenie się takich postanowień ani nie unieważnia prawa Firmy do podjęcia odpowiednich działań w przypadku następujących lub podobnych naruszeń.

CZĘŚĆ 7. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie sprawy dotyczące rozstrzygania sporów dotyczących przesyłek międzynarodowych realizowanych z wykorzystaniem usług Firmy należy kierować wyłącznie do Firmy .
Zgadzasz się, że niezależnie od jakiegokolwiek prawa lub statutu stanowiących inaczej, wszelkie roszczenia lub podstawy do działania wynikające z lub odnoszące się do tej witryny, warunków użytkowania lub usług West Parcel muszą zostać złożone w ciągu jednego roku od daty powstania przyczyny roszczenia lub zostaną uznane za anulowane i zamknięte jako opóźnione.
Musisz przestrzegać wszystkich przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a także międzynarodowych ustaw, statutów, rozporządzeń, aktów prawnych, umów i licencji mających zastosowanie do korzystania przez Ciebie z naszych usług. W przypadku sporu między Tobą a Firmą, naszym celem jest zapewnienie neutralnego i opłacalnego sposobu szybkiego rozwiązania sporu. Zgadzasz się, że wszelkie spory lub roszczenia wynikające z prawa lub słuszności wynikające z niniejszej Umowy lub usług Firmy powinny być rozstrzygane przez Strony na piśmie. Zachęcamy Użytkowników do bezpośredniego kontaktu z Firmą w celu znalezienia rozwiązania. Firma rozpatrzy uzasadnione wnioski o rozstrzygnięcie sporu w drodze procedur alternatywnych postępowaniu sądowemu, takich jak mediacja.
Spory dotyczące naszych usług można zgłaszać do Działu obsługi klienta online, dzwoniąc pod numer
+ 1-305-3070382 lub kontaktując się z Firmą na piśmie pod adresem:

Western Bid, Inc.3500 W Hallandale Beach BlvdPembroke Park, FL, 33023

CZĘŚĆ 8. DANE KONTAKTOWE

W miarę możliwości dozwolonych przez obowiązujące prawo, niniejszą Umowę oraz wszelkie inne umowy, wiadomości lub informacje dotyczące Twojego profilu i/lub korzystania przez Ciebie z usług ("Wiadomość") mogą być dostarczane Tobie drogą elektroniczną, a Ty wyrażasz zgodę na otrzymywanie wszystkich Wiadomości od Firmy drogą elektroniczną. Wiadomości elektroniczne mogą być umieszczane na stronach witryny i/lub wysyłane na Twój adres E-mail. Możesz wydrukować kopię dowolnej Wiadomości i zapisać ją do swoich notatek. Wszystkie Wiadomości w formie elektronicznej lub papierowej będą uważane za "pisemne". Alternatywnie możemy wysłać Ci wiadomość na adres e-mail podany podczas rejestracji lub zwykłą pocztą na adres podany na Twoim koncie.
Z wyjątkiem przypadków, w których wyraźnie zaznaczono inaczej, wszelkie wiadomości powinne być wysyłane pocztą do Firmy w formie pisemnej na adres:
Western Bid, Inc., 3500 W Hallandale Beach Blvd Pembroke Park, FL, 33023, USA lub do naszego centrum wiadomości online.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z obsługą klienta online, zadzwoń pod numer + 1-305-3070382 lub skontaktuj się z Western Bid, Inc. Western Bid, Inc. 3500 W Hallandale Beach Blvd Pembroke Park, FL, 33023, USA w korespondencji.