+48459568844

Illustration

Przyczyny zwrotu przesyłek przez służby pocztowe

W artykule wymieniono najczęstsze przyczyny zwrotu przesyłek z zagranicy do nadawców:
Delivery attempted, the addressee was not at the place of delivery. (Adresata nie ma w miejscu dostawy).
Mailbox closed for non-payment of rent. (Skrzynka pocztowa zamknięta z powodu niepłacenia czynszu).
Used only when it is known that addressee is deceased and mail cannot be delivered to another person. This endorsement must be made personally by delivery employee and under no circumstance may be rubber-stamped. Mail addressed in care of another is marked to show which person is deceased. (Adresat zmarł, a poczta nie może zostać dostarczona innej osobie).
Failure to comply with 508.1.8.1 through 508.1.8.3. (Dostawa zawieszona z powodu niezgodności z 508.1.8.1 do 508.1.8.3).
Address is not readable. (Nieczytelne/Adres nieczytelny).
Mail returned to sender by order of General Counsel (or under 508.1.0 and 508.2.0) because of dispute about right to delivery of mail and it cannot be determined which disputing party has more rights to mail. (Poczta jest zwracana nadawcy na polecenie głównego radcy prawnego lub zgodnie z 508.1.0 i 508.2.0, z powodu sporu dotyczącego prawa do dostarczania poczty i nie można ustalić, która ze stron sporu ma większe prawa do wysyłania poczty.).
Address is missing a number, street, box number, route number, or geographical section of city or city and state omitted and correct address is not known. (Adres bez numeru, ulicy, numeru skrzynki, numeru trasy lub geograficznej części miasta lub miasta i stanu, prawidłowy adres jest nieznany).
Addressee has moved and filed no change-of-address order. (Przeprowadził się, nie ma już adresu/adresat przeprowadził się i nie złożył nakazu zmiany adresu).
Addressee failed to provide a mailbox for receipt of mail. (Adresat nie podał skrzynki odbiorczej poczty).
Addressed to nonexistent number and correct number is not known. (Adresowane pod nieistniejący numer, a prawidłowy numer jest nieznany).
Addressed to nonexistent Post Office. (Adresowane do nieistniejącego urzędu pocztowego).
Addressed to nonexistent street and the correct street is not known. (Nie ma takiej ulicy, a właściwa ulica jest nieznana).
Mail undeliverable at address given; no change-of-address order on file; forwarding order expired. Addressed to location outside delivery limits of Post Office of address. Hold mail for out-of-bounds customers in general delivery for specified period unless addressee filed order. (Adres poza obszarem doręczeń urzędu pocztowego. Zatrzymywać pocztę dla klientów pozostających poza obszarem doręczeń w określonym terminie, chyba że adresat złożył wniosek).
Addressee refused to accept mail or pay postage charges. (Adresat odmówił przyjęcia poczty lub uiszczenia opłaty pocztowej).
The post office is not intended to accept delivery. (Urząd pocztowy nie jest przeznaczony do doręczeń).
The mail is without postage or indication that postage fell of. (Wysyłka bez etykiety o uiszczeniu opłaty pocztowej lub oznaczenia, że etykieta odpadła).
Mail returned to sender under false representation order and lottery order. (Przesyłka zwrócona do nadawcy z powodu naruszenia prawa dotyczącego wprowadzania w błąd (tj. podania nieprawdziwych informacji o przesyłce) lub naruszenia prawa loterii (zabronione jest prowadzenie loterii za pośrednictwem poczty lub telefonu)).
Mail returned to sender under false representation order. (Przesyłka zwrócona do nadawcy z powodu naruszenia prawa dotyczącego wprowadzania w błąd).
Mail returned to sender under lottery order. (Przesyłka zwrócona nadawcy za naruszenie ustawy o loterii).
Addressee is temporarily away and period for holding mail is expired. (Adresata nie ma na miejscu, a okres przechowywania przesyłki upłynął).
Addressee abandoned or failed to call for mail. (Adresat nie odebrał przesyłki).
House, apartment, office, or building not occupied. (Use only if mail addressed to “Occupant.”). (Dom, mieszkanie, lokal lub budynek nie są zamieszkane, używane tylko wtedy, gdy przesyłka jest skierowana do "mieszkańca").